آژانس مسافرتی کبوتران حرم

فکس (+98341) 332 2995
موبایل (+98913) 140 5445
وب سایت: http://www.khtta.com
آدرس : 
کرمان ،خیابان شاه نعمت الله،مقابل پمپ بنزین فابریک.
شهر :  كرمان
مدیر :مهدی معنویان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2370
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر