آژانس مسافرتی پردیس

فکس (+98711) 233 3251
موبایل (+98917) 117 2627
آدرس : 
شیراز ،خیابان معدل،روبروی درب هنرستان معدل.
شهر :  شیراز
مدیر :حسین شادفر
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 2009
کد پستی : 33 - 2 0014 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر