آژانس مسافرتی قمر خمینی شهر

فکس (+98311) 360 3034
موبایل (+98913) 213 2104
وب سایت: http://www.ghamartours.com
آدرس : 
خمینی شهر ،میدان آزادی،بلوار آیت ا... جبل عاملی.
شهر :  خمیني شهر
مدیر :سید محمد صهری
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 2111
کد پستی : 33 - 2 1588 4
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر