آژانس مسافرتی شهر پرواز شیراز

فکس (+98711) 233 6203
موبایل (+98917) 703 1273
آدرس : 
شیراز ،بلوار زند،نبش پاساژ شهر شب.
شهر :  شیراز
مدیر :بهاره طیران
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2041
کد پستی : 33 - 2 1917
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر